Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ebebe, dostępny pod adresem internetowym www.Ebebe.pl, prowadzony jest przez WKSM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001023183, o kapitale zakładowym 10000 PLN, NIP 9562382419, REGON 524660788.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców Indywidualnych korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów Prawa konsumenckiego.
 2. Sprzedawca – WKSM Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzka 132/110, kod pocztowy 87-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001023183, o kapitale zakładowym 10.000 PLN, NIP 9562382419, REGON: 524660788, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu: Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca Indywidualny.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i niebędąca Przedsiębiorcą Indywidualnym, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – platforma internetowa, składająca się z zespołu urządzeń informatycznych, w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych, która umożliwia Klientom nabywanie produktów od Sprzedawcy przez Internet.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Konto – wydzielony w ramach Sklepu panel, umożliwiający zalogowanie się do niego przez Klienta, w którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która może być nabyta przez Klienta.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Strony – Klient oraz Sprzedawca
 16. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet, z zainstalowaną przeglądarką internetową, które umożliwia Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

§ 3

Postanowienia ogólne i dane Sprzedawcy

 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez Sprzedawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określającym zasady nabywania przez Klientów Produktów oferowanych w ramach Sklepu.
  1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym prawa oraz obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy i stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, korzystającymi ze Sklepu. Założenie Konta w ramach Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności dokonanie zamówienia Produktu oferowanego w ramach Sklepu, wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  2. Sprzedawca wskazuje, że niektóre z postanowień niniejszego Regulaminu przyznają dodatkowe uprawnienia Konsumentom oraz Przedsiębiorcom Indywidualnym. Jeżeli w niniejszym Regulaminie wskazano, że określone uprawnienia dotyczą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, nie oznacza to, że prawa te przysługują również Klientom, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi.
  3. Usługodawcą (Sprzedawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest WKSM Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzka 132/110, kod pocztowy 87-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001023183, o kapitale zakładowym 10000 PLN, NIP 9562382419, REGON: 524660788.
  4. Szczegółowe dane teleadresowe Sprzedawcy są następujące:
 2. Adres Sprzedawcy: ul. Grudziądzka 132/110, 87-100 Toruń.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 794404900
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 68 1160 2202 0000 0005 6334 9293
  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach:10-15.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. Urządzenie, takie jak telefon komórkowy, tablet czy też komputer osobisty, z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera czy Microsoft Edge, w wersji nie starszej niż rok (z zainstalowanymi aktualizacjami),
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Korzystanie przez Klienta z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności takich jak przeglądanie informacji o historii zamówień, czy też zapisywanie w ramach Sklepu danych Klienta, może wymagać założenia Konta w ramach Sklepu.
 6. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zainstalowanej na Urządzeniu typu komputer, tablet lub innym podobnym urządzeniu. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby Klient stosował adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:
 7. blokowanie dostępu do swojego Urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,
 8. posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,
 9. posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
 10. weryfikowanie czy Klient podaje swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane,
 11. niepodawanie nikomu swojego hasła dostępu do Konta w ramach Sklepu.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na czynności konserwacyjne, serwisowe lub związane z modyfikacją strony internetowej Sklepu. Sprzedawca będzie informował Klientów posiadających Konto w ramach Sklepu o planowanych pracach, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz szacowanym czasie, w którym korzystanie z usług drogą elektroniczną będzie niemożliwe lub ograniczone, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni. Informacja taka będzie przekazana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Klientów, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Sklepu przez dłuższy czas.

§ 5

Opis usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu, które obejmują w szczególności:
 2. możliwość kontaktowania się Klienta ze Sprzedawcą za pomocą podanych w ramach Sklepu danych kontaktowych lub umieszczonego na stronie internetowej Sklepu formularza kontaktowego,
 3. przeglądanie Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu i dodawanie ich do Koszyka,
 4. zamawianie Produktów znajdujących się w Koszyku,
 5. uiszczanie wynagrodzenia za zamówione Produkty,
 6. zakładanie Konta w ramach Sklepu i korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym w szczególności przeglądanie historii zamówień czy też zapisanie swoich danych w ramach Sklepu.
 7. Poza usługami wskazanymi w ust. 1, Sprzedawca ma prawo do prowadzenia innych działań za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności umożliwianie Klientom zapisywanie się do newslettera lub organizowanie konkursów oraz innych działań promocyjnych.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Klient ma prawo założyć Konto w ramach Sklepu, umożliwiające dostęp do dodatkowych funkcjonalności Sklepu. Założenie Konta jest dobrowolne i nie jest wymagane w celu dokonywania nabycia Produktów oferowanych w ramach Sklepu.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji, w którym trzeba podać swój adres poczty elektronicznej oraz ustalić hasło. Sprzedawca zaleca, aby ustalone przez Klienta hasło zawierało co najmniej 8 znaków, w tym małe i duże litery oraz co najmniej jedną cyfrę.
 3. Aby dokonywać zamówień Produktów za pomocą Konta konieczne jest również podanie następujących danych osobowych:
  1. w przypadku Konsumentów:
 4. imienia i nazwiska,
 5. adresu zamieszkania,
 6. adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 7. numeru telefonu.
  1. w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Indywidualnych:
 8. imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) jednostki organizacyjnej będącej Klientem,
 9. adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej),
 11. NIP,
 12. numeru REGON,
 13. numeru telefonu.
 14. Założenie Konta w Sklepie jest wolne od opłat.
 15. Poza wykonaniem działań, o których mowa powyżej, założenie Konta w ramach Sklepu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią polityki prywatności.
 16. Ewentualne wiadomości elektroniczne, zawierające komunikaty związane z funkcjonowaniem Sklepu, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Klienta, który został podany w momencie zakładania Konta.
 17. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 18. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2. przejść do Koszyka i potwierdzić chęć dokonania zamówienia wybranych Produktów,
  3. zalogować się do Konta w Sklepie (jeśli Klient nie był już zalogowany) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji lub zalogowania się do Konta w Sklepie – należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez podanie następujących danych osobowych:
  5. w przypadku Konsumentów:
  6. imienia i nazwiska,
  7. adresu zamieszkania,
  8. adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  9. adresu poczty elektronicznej,
  10. numeru telefonu.
  11. w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Indywidualnych:
  12. imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) jednostki organizacyjnej będącej Klientem,
  13. adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  14. adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej),
  15. NIP,
  16. numeru REGON,
  17. adresu poczty elektronicznej,
  18. numeru telefonu.
  19. wybrać sposób płatności,
  20. wybrać sposób dostawy,
  21. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią polityki prywatności,
  22. zawrzeć ewentualne uwagi lub przekazać ewentualne dodatkowe informacje przez Klienta.
 2. Po uzupełnieniu danych i wprowadzeniu przez Klienta informacji, o których mowa powyżej (w tym dokonaniu wyboru sposobu dostawy), Klient ma prawo do złożenia Sprzedawcy oferty dotyczącej zakupu wybranych przez niego Produktów, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Sprzedawca wskazuje, że znajdujące się w ramach Sklepu Produkty oraz informacje o Produktach, w tym zwłaszcza ceny lub informacje o dostępności Produktów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Po otrzymaniu informacji o złożeniu takiej oferty (dokonaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu) Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej Klientowi lub odmawia przyjęcia oferty i wskazuje na powód odmowy.
 4. W przypadku gdy Klient złożył zamówienie na dany Produkt (złożył ofertę zakupu Produktu), a Sprzedawca potwierdził przyjęcie tej oferty, uznaje się, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w tym terminie uznawany jest za nieprzyjęcie oferty.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka kurierska,
 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grudziądzka 132/110, 87-100 Toruń.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dostawy oraz kosztów dostawy podane są w ramach Sklepu w treści formularza dotyczącego złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Po dokonaniu działań związanych z zamówieniem Produktów przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zamówione Produkty.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przy odbiorze,
  1. płatności elektroniczne.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności elektronicznej, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia zamówienia.
 8. Po upływie wskazanych wyżej terminów i niedokonaniu zapłaty przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia i do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 9. Płatność elektroniczna za zamówione Produkty może być dokonana za pomocą:
  1. tradycyjnego przelewu – w takim przypadku Sprzedawca przekaże Klientowi dane do przelewu niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zamówienia Produktów, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta,
  2. usługi PayU lub usługi Przelewy24 – w takim przypadku niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zamówienia, zostaje on przekierowany na stronę internetową wybranego przez niego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych – w przypadku PayU dostawcą jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, KRS: 0000274399, w przypadku Przelewy24: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935. W przypadku wyboru odpowiedniego dostawcy usług płatniczych realizacja usługi pośrednictwa w płatności odbywa się zgodnie z regulaminem tego dostawcy.
 10. W przypadku gdy Sprzedawca, powołując się na postanowienie § 7 ust. 3 Regulaminu, wskaże, że realizacja zamówienia jest niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu kwoty uiszczonej przez Klienta na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.
 11. Podane w ramach Sklepu ceny Produktów są kwotami brutto, powiększonymi o należny podatek VAT w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają dodatkowych opłat, związanych z dostawą Produktów – informacja o cenie dostawy przekazywana jest Klientowi przed potwierdzeniem przez niego chęci dokonania zamówienia, w ramach formularza dostępnego po przejściu do Koszyka z wybranymi przez niego Produktami.
 12. Faktura VAT zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany w momencie dokonania zamówienia Produktu.
 13. Sprzedawca rozpoczyna proces realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, po potwierdzeniu Klientowi możliwości jego realizacji, stosownie do postanowienia § 7 ust. 3 Regulaminu oraz zaksięgowaniu płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, dotyczącej tego, że płatność została zrealizowana przez Klienta.

§ 9

Dostawy

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 5. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 11,
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 11,
 10. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Klient, w momencie odbioru przesyłki, powinien zbadać doręczoną przesyłkę z Produktem w taki sposób, jak jest to możliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika podmiotu świadczącego usługi kurierskie spisania właściwego protokołu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mogą w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu albo wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mają również prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane drogą pocztową bądź drogą elektroniczną na adres kontaktowy Sprzedawcy, podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany do odesłania odebranych Produktów na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. Odesłanie Produktów powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwróconych Produktów.
 12. W przypadku gdy Klient, dokonując zakupu Produktu, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia takiego Produktu, który jest oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kwoty różnicy pomiędzy najtańszym sposobem dostawy, a tym sposobem dostawy, który został wybrany przez Klienta.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, za pomocą jakiego Klient dokonał płatności, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
 14. Koszty bezpośredniego zwrotu zakupionego Produktu obciążają Klienta.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11

Rękojmia

 1. Sprzedawca dostarcza Klientom Produkty, które są wolne od wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada w tym zakresie względem Klientów zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 495, z 2020 r. poz. 875.) dotyczących rękojmi.
  1. W sytuacji, gdy Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już uprzednio wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  2. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od odebrania Produktu przez Klienta.
  4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądań Klienta, złożonych w związku z obowiązywaniem rękojmi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącymi reklamacji.
  5. W przypadku, gdy Klient, w wyniku prowadzenia postępowania reklamacyjnego, zwrócił Produkt i zażądał zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt, chyba, że Klient wskaże na inny sposób dokonania zwrotu w toku postępowania reklamacyjnego i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.

§ 12

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z § 11 Regulaminu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do składania reklamacji związanych z nabywaniem przez Klienta Produktów w ramach Sklepu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać w jej treści:
  1. adres e-mail – jeżeli Klient posiada zarejestrowane Konto w ramach Sklepu, powinien podać adres e-mail, którym Klient posługiwał się podczas rejestracji indywidualnego Konta w ramach Sklepu,
  2. imię i nazwisko,
  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń, w tym, o ile to możliwe, zdjęcia wadliwego Produktu i opis wad Produktu,
  4. zakres żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 6. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 5 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji indywidualnego Konta w ramach Sklepu lub podczas składania zamówienia.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 13

Prawa autorskie i działania niedozwolone

 1. Sklep oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Sprzedawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym grafik, opisów, zdjęć produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Sklepu przez Klientów, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.
  1. Wszelkie prawa majątkowe do Sklepu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Sprzedawcy.
  2. Klient ma prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Sprzedawcy i innych Klientów, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Sklepu, zapoznawania się z Produktami, dokonywania zamówień czy też kontaktowania się ze Sprzedawcą, zarówno w celu dokonywania zakupów jako Konsument jak i Przedsiębiorca Indywidualny oraz Przedsiębiorca.
  3. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
   1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy,
   2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Sklepu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Sprzedawcy lub innych Klientów, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Klientów,
   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Sklepu (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Sklepu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Klientów,
   5. użytkowania Sklepu oraz wszelkich materiałów (jak np. opisy, grafiki czy też zdjęcia Produktów) i praw związanych ze Sklepem zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   6. niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,
   7. niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych ze Sklepem.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Sklepu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może m.in. skorzystać z polubownych sądów konsumenckich, funkcjonujących przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 5. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Klient będący Konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W związku z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o danych administratora, celach i podstawach przetwarzania danych, jak i inne informacje, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, zostały zawarte w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Klient posiadający Konto w ramach Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie w tym zakresie może zostać złożone Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości (w tym wiadomości elektronicznej), na adres Sprzedawcy, wskazany w § 3 Regulaminu. Nie dotyczy to zawartych umów sprzedaży, od których Klient może odstąpić zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca ma prawo do zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Może to nastąpić w szczególności z przyczyn gospodarczych, związanych np. z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w związku z rejestracją Konta.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia dóbr osobistych lub prywatności innych Klientów, naruszenia bezpieczeństwa Sklepu lub naruszenia praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 6. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w ramach strony internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta posiadającego Konto w ramach Sklepu, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 10. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wraz z wzorem oświadczenia o odstąpienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sklepu Ebebe.pl

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży

oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Ebebe.pl, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

W tym celu Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym powinien przesłać informację o odstąpieniu za pomocą poczty lub pisząc na adres e-mail: [email protected]

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który znajduje się poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WKSM Group Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 132/110

87-100 Toruń

[email protected]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Ebebe.pl.

Produkt/Produkty, których dotyczy odstąpienie……………..……………………………….

Data zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) …………….……………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres poczty e-mail podany przez Klienta …………………………………………